Menu:



ONZE SPONSOREN

hoofdsponsor:
Rabobank

overige sponsoren:

 Praktijk voor
Tandheelkunde
Quatand

Optiek Visie
 
Restaurant Palace

Autobedrijf
Rob Boerema
 
 
Jumbo Abbas Gieten
























































 



 
Detect language » Dutch

» Lidmaatschap

Het formulier kunt u uitprinten, invullen en opsturen via post of mail. 

Tennisvereniging TULP Gieten - www.tulpgieten.nl

AANMELDINGSFORMULIER TENNISVERENIGING T.U.L.P. GIETEN

Ledenadministratie: Sake van der Kloet, Dreeuwing 26, 9461 HV Gieten

                                   Telefoon: 0592-263016

                                   Email: ledenadministratie@tulpgieten.nl



Naam: …………………………… Voorletters: ....…..... Roepnaam: ……............
                                                                                                               M / V
Adres: …................................................................................
Postcode: …................... Woonplaats: …..................................
Telefoonnummer: …............................................
E-mail kind & ouder): ….......................................

Geboortedatum: …..............................................

Bank/gironummer: …............................................................
Tenaamstelling: …................................................................

 
Bent u (eerder) als lid in geschreven (geweest) bij de KNLTB?: Ja / Nee
Zo ja, onder bondsnummer: ……………… Speelsterkte:     /      (E/D)

Beschikt u over een certificaat Sociale Hygiëne?: Ja / Nee

Zo ja, wat is de datum van afgifte: …………………........
Heeft u een IVA gevolgd?: Ja / Nee
Zo ja, bij welke vereniging en wanneer: ………………….......................................................

Heeft u belangstelling voor bestuurs-, commissie- of ander vrijwilligerswerk bij T.U.L.P?:
Ja / Nee

 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Contributie 2018
  • Seniorleden (18 jaar en ouder per 1 jan.): € 120
  • Jeugdleden (tot 18 jaar): € 66
  • Gezinsabonnement: € 320 (ongeacht aantal kinderen tot 18 jaar)
  • Uitwonende studenten: € 66
  • Entreegeld nieuwe leden: € 10
  • Ondergetekende machtigt hierbij eveneens de penningmeester van T.U.L.P Gieten om de contributie eenmaal jaarlijks tot wederopzegging te incasseren van de bankrekening met het IBANnummer……………………………......................................
  • Zodra uw pasje in ons bezit is en u de contributie heeft overgemaakt, krijgt u bericht waar en wanneer u het pasje kunt ophalen (ieder jaar worden nieuwe pasjes verstrekt ergens in maart).
  • Wijzigingen van adres, telefoonnummer, emailadres of bank/gironummer (i.v.m. Incasso) graag zo tijdig mogelijk doorgegeven aan de ledenadministratie. Alle correspondentie en communicatie verloopt via email ledenadministratie@tulpgieten.nl of website).
  • Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december. Bij opzegging na 1 december is de volledige contributie voor het volgende jaar verschuldigd.

Dit aanmeldingsformulier + verplichte pasfoto (35 x 45mm) dienen te worden ingeleverd bij de ledenadministratie via post of email. De pasfoto ontvangen we bij voorkeur via e-mail.

 
Datum: …........................................................................

 
Handtekening: …............................................................ (ouder/verzorger bij minderjarige)